Computer Vision Việt Nam
OCR: Trích xuất thông tin giấy tờ
OCR: Trích xuất thông tin giấy tờ
Face Matching: So khớp khuôn mặt
Face Matching: So khớp khuôn mặt
Crop Avatar: Cắt ảnh chân dung
Crop Avatar: Cắt ảnh chân dung
Smart Crop: Cắt ảnh thông minh
Smart Crop: Cắt ảnh thông minh
Nhận dạng người nổi tiếng
Nhận dạng người nổi tiếng
Tagging: Tự động gắn thẻ hình ảnh
Tagging: Tự động gắn thẻ hình ảnh
OCR: Trích xuất thông tin giấy tờ
OCR: Trích xuất thông tin giấy tờ
Face Matching: So khớp khuôn mặt
Face Matching: So khớp khuôn mặt
Crop Avatar: Cắt ảnh chân dung
Crop Avatar: Cắt ảnh chân dung
Smart Crop: Cắt ảnh thông minh
Smart Crop: Cắt ảnh thông minh
Nhận dạng người nổi tiếng
Nhận dạng người nổi tiếng
Tagging: Tự động gắn thẻ hình ảnh
Tagging: Tự động gắn thẻ hình ảnh