Computer Vision Việt Nam - Nhận dạng người nổi tiếng

Nhận dạng người nổi tiếng

Tải ảnh lên

Bạn có thể tải lên hoặc nhập đường dẫn ảnh

Lưu ý: Bằng cách tải lên các ảnh ở đây, bạn đồng ý để chúng được lưu trữ tạm thời trong tập dữ liệu đào tạo của chúng tôi cho mục đích duy nhất là cải thiện công nghệ của Computer Vision Việt Nam.